top of page

Általános szerződési feltételek

Kérjük foglalás előtt győződj meg róla, hogy részletesen elolvastad a használati feltételeket, melyeket a szolgáltatás használatával általad automatikusan elfogadottnak tekintünk.

Általános Szerződési Feltételek
Hajóbérleti szerződés

I. Bevezető rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Barlay Kristóf egyéni vállalkozó, mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
üzemeltetésében álló, a 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet szerinti
előírásoknak megfelelő és a szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkező vitorlás
kishajók és vitorlás kisgéphajók (a továbbiakban: Hajó) bérletére vonatkozó szerződéses feltételeket.
2. Az ÁSZF hatálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:331.§ szerinti bérleti szerződés tárgyában folytatott
szerződéskötést megelőző tárgyalásokra, a szerződés megkötésének folyamatára, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, illetve a szerződésszegő magatartásokra terjed
ki.
3. Bérlőnek minősül minden olyan, a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő nagykorú és
cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó), illetve minden olyan
Ptk. szerinti vállalkozás (a továbbiakban: Vállalkozás) (a továbbiakban összefoglalóan:
Bérlő), aki bérleti jogviszonyt létesít a Bérbeadóval a Hajó bérletére vonatkozóan.
Bérbeadó és Bérlő együttesen Felek (a továbbiakban: Felek). A bérleti szerződés a
Bérbeadó és a Bérlő között létrejövő, a Hajó bérletére vonatkozó szerződés, amely az
alábbi részekből áll: Ajánlat, ÁSZF és szerződéses mellékletek (a továbbiakban:
Szerződés). Amennyiben bármely tényről vagy körülményről a Felek az Ajánlatban
külön nem rendelkeztek, akkor arra a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF-ben
foglaltak az irányadóak.
4. Vállalkozásnak minősül minden jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vagy egyéb szervezet, illetve minden olyan természetes személy, amely a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el (pl. adószámos
magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő).
5. A Szerződés a személyes szerződéskötés kivételével távollévők között létrejött, magyar
nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma utólagosan
visszakereshető és hozzáférhető. A távollevők között létrejött Szerződés az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.)
szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételére irányuló
szerződésnek, valamint a Ptk. Második Rész, XVI. Fejezete (Az elektronikus úton
történő szerződéskötés külön szabályai) szerint kötött szerződésnek minősül. A

2

Bérbeadó által nyújtott szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) hatálya alá tartozik a Fogyasztó vonatkozásában. A Szerződés iktatásra kerül,
magatartási kódexre nem utal, nyelve a magyar.
6. A Bérbeadó a jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályi keretek között
egyoldalúan jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF módosításai a Bérlővel történt közléstől
hatályosak, a már addig létrejött szerződéseket nem érintik. A Szerződésre az annak
hatálybalépése időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó a Szerződés teljes
időtartamára, kivéve, ha a Felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.
7. A jelen ÁSZF egy vagy több pontjának érvénytelensége nem hat ki a fennmaradó
pontoknak, illetve az ÁSZF egészének az érvényességére.
8. Amennyiben a Bérlő általános szerződési feltételeket alkalmaz, úgy annak a
rendelkezései nem válnak a Felek között létrejött Szerződés részévé; a Bérlő általános
szerződési feltételeinek szerződéses tartalommá válását a Felek kifejezetten kizárják.
9. Ha a bérleti jogviszony létesítésével kapcsolatban kérdés merülne fel, Bérbeadó a III.1.
pontban meghatározott elérhetőségein készséggel áll a Bérlő rendelkezésére.
II. Hatály
1. Személyi hatály: Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Hajó bérbeadással üzletszerűen
foglalkozó Bérbeadóra és a Bérlőre. A Bérlőnek vagy képviselőjének érvényes, a
15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet 4. melléklet I. fejezet 2. pontjában vagy 4. pontjában
meghatározott hajóvezetői engedéllyel (a továbbiakban: hajóvezetői engedély) kell
rendelkeznie.
2. Időbeli hatály: A jelen ÁSZF az aláírása napján lép hatályba. A jelen ÁSZF hatályát
veszti annak visszavonása, módosítása, vagy új ÁSZF elfogadása esetén.
3. Tárgyi hatály: A Szerződés tárgya az Ajánlatban meghatározott Hajó Bérlő részére
történő, határozott időre szóló bérbeadása, és a bérbeadáshoz kapcsolódó szolgáltatások
(a továbbiakban: Bérlet) biztosítása.
4. Az Ajánlat elfogadásával és bérleti díjelőleg megfizetésével a Bérlő elfogadja és
magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

III. A Bérbeadó adatai
1. Név: Barlay Kristóf egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 50410820
Adószám: 67559123-1-43
Elektronikus elérhetőség: kristofbarlay@gmail.com
Telefonszám: +36 30 89 51 061
IV. A Szerződés létrejötte
1. A Bérlő szóban vagy írásban kérhet ajánlatot a Bérbeadótól (a továbbiakban:
Ajánlatkérés). Az Ajánlatkérésnek tartalmaznia kell a Bérlő nevét, lakóhelyét
(Vállalkozás esetén a nevét, székhelyét, adószámát), e-mail címét, a bérleti időszak
kezdő és záró időpontját. Bérlői érdeklődés esetén Bérbeadó ajánlatot (a továbbiakban:
Ajánlat) ad írásban a Bérlő részére, és ezzel egyidejűleg megküldi a jelen ÁSZF-et,
valamint díjbekérőt állít ki a bérleti díj 50 (ötven) %-áról (a továbbiakban: Díjelőleg).
Amennyiben az Ajánlat továbbításától számított 72 (hetvenkét) órán belül a Bérlő a
Díjelőleget nem fizeti meg, úgy a Bérbeadó az ajánlati kötöttsége alól mentesül, ajánlati
kötöttsége megszűnik, és jogosulttá válik a Hajó harmadik személy részére történő
bérbeadására. A Bérbeadó Ajánlata addig az időpontig kötelezettségvállalás nélküli
nyilatkozatnak minősül, amíg a bankszámláján a Díjelőleg összege nem kerül
jóváírásra. Az Ajánlat az azon feltüntetett időpontig, ilyen hiányában pedig 72
(hetvenkét) óráig érvényes. A Bérbeadó kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét, hogy
kizárólag a Díjelőleg megfizetését követően jogosult arra, hogy a
szolgáltatásnyújtást követelje a Bérbeadótól.
A Bérbeadót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, ha az
Ajánlat/díjbekérő azért nem érkezik meg a Bérlőhöz, mert az általa megadott e-mail cím
nem megfelelő, vagy az Ajánlat/díjbekérő nem kézbesíthető a Bérlő elektronikus
postafiókjának telítettsége miatt.
2. A Felek között a Szerződés az Ajánlat elfogadásával és a Díjelőleg Bérbeadó
bankszámláján történő jóváírásával, ráutaló magatartással, a Díjelőleg jóváírása
napján jön létre a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. A Bérlő a díjbekérőben
szereplő összeg elutalásával elfogadja a Bérbeadó ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseit.
3. A Szerződés megkötésére, módosítására, a Szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat
tételére Vállalkozás esetén a cégjegyzési és képviseleti joggal felruházott törvényes
képviselők, illetve az általuk szabályszerűen meghatalmazott képviselők jogosultak,
Fogyasztó esetén pedig a természetes személy személyesen vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselője útján jogosult. Amennyiben a Bérlő Fogyasztó, akkor a
Bérlő nevében történő nyilatkozatok megtételére csak akkor jogosult, ha nagykorú és
cselekvőképes. Amennyiben a Feleket meghatalmazott képviseli, úgy a
meghatalmazást, mint egyoldalú jognyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba
kell foglalni.

4

4. A Bérlő képviseletére jogosult személy képviseleti jogkörének korlátozása a
Bérbeadóval szemben hatálytalan.
5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok,
különösen a Ptk. rendelkezései irányadóak.
V. A Szerződés tárgya és célja
1. A Bérbeadó a bérleti díj ellenében bérbe adja az Ajánlatban megjelölt Hajót a Bérlő
részére, a Bérlő pedig bérbe veszi azt.
2. A Bérlő a Bérbeadó előzetes írásos és kifejezett beleegyezése nélkül nem adhatja
albérletbe a Hajót, illetve nem engedményezheti a Szerződést harmadik félre.
3. A Bérlet célja a Bérlő saját kedvtelési célú hajózásának a biztosítása. A bérleti
jogviszony alatt a Hajó gazdasági, oktatási, fuvarozási, szórakoztatási vagy
kereskedelmi célra történő használata tilos. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó
és a Bérlő a Szerződést a jelen pontban megnevezett határozott bérleti céllal kötötték,
így a Bérlet célja csak a Bérbeadó előzetes írásos beleegyezésével módosítható. Ezen
rendelkezés megszegése, illetőleg a Bérlet céljának a figyelmen kívül hagyása súlyos
szerződésszegésnek minősül.
4. A Bérlet részletfeltételeit, valamint a Hajó műszaki paramétereit az Ajánlat és az egyéb
szerződéses mellékletek tartalmazzák.

VI. A Bérlet időtartama
1. A Bérlet időtartama az Ajánlatban meghatározott, a Bérlet kezdete és a vége közötti
határozott ideig tartó időintervallum.
2. A Bérlet kezdete az Ajánlatban megjelölt pontos időpont, amikortól kezdődően a
Bérbeadó a Hajó időleges használatának az átengedésére, a Bérlő pedig a Hajó
átvételére és ettől az időponttól bérleti díj fizetésére köteles. A Bérlet vége az Ajánlatban
megjelölt pontos időpont, ameddig a Bérbeadó a Hajó időleges használatának az
átengedésére, a Bérlő pedig a Hajó visszaadásra és eddig az időpontig bérleti díj
fizetésére köteles.
VII. A bérleti díj, fizetési feltételek, kaució
1. A Bérlő a Hajó bérletéért bérleti díjat köteles fizetni az Ajánlatban meghatározott
összegben, pénznemben és fizetési ütemezés szerint. A Bérlő által fizetendő díjakban a

5

mindenkori hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó mértéke és összege
külön feltüntetésre kerül.
2. A Szerződésből adódó mindennemű fizetés átvételi elismervény ellenében
készpénzben, bankszámlára történő átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történik.
3. Amennyiben a Felek az Ajánlatban eltérően nem rögzítik, a bérleti díj két részletben
fizetendő. A Szerződés alapján teljesítendő bármely banki átutalással/bankkártyával
történő fizetés azon a napon tekintendő megtörténtnek, amelyen az adott összeg a
Bérbeadó számláján jóváírásra került. A Bérlő által fizetendő díjak megfizetésének
valamennyi banki költsége a Bérlőt terheli.
4. A Bérbeadó a bérleti díj 50%-ának megfelelő Díjelőlegről szóló díjbekérőt az Ajánlat
elfogadását követően továbbítja a Bérlő részére. A Díjelőleg Bérbeadó bankszámláján
történő jóváírását követően Bérbeadó elektronikusan megküldi a Bérlő részére az
előlegszámlát.
5. A Bérbeadó a bérleti díj fennmaradó részéről és az Ajánlat alapján fizetendő egyéb
esetleges díjakról, költségekről az Ajánlat szerinti esedékesség időpontjában megküldi
e-mailben a második díjbekérőt a Bérlő részére. A fennmaradó díj Bérbeadó
bankszámláján történő jóváírását követően Bérbeadó elektronikusan megküldi a Bérlő
részére a második előlegszámlát.
6. A végszámla (vagy elektronikus végszámla) kiállítása a Hajó visszavételének napjára
meghatározott teljesítési idővel (a kifizetett előlegszámlák megfelelő feltüntetésével és
beszámításával) a Hajó visszaadása napján esedékes, melyet a Bérbeadó a Hajó
visszavételével egyidejűleg átad/megküld a Bérlőnek.
7. Amennyiben a Bérlő bármely fizetési határidőt túllépve, késedelmesen teljesít, akkor
késedelmi kamat fizetésére köteles a Bérbeadó részére a Ptk. 6:48.§-ban meghatározott
feltételek szerint Fogyasztó esetén, míg a 6:155. § szerint Vállalkozás esetén.
8. A Bérlő a szerződéses kötelezettségei teljesítésének biztosítására kaució (a
továbbiakban: óvadék vagy kaució) fizetésére köteles az Ajánlatban meghatározott
összegben és pénznemben, amelyet legkésőbb a Hajó birtokba adásának időpontjában
köteles megfizetni készpénzben a Bérbeadó részére átvételi elismervény ellenében vagy
bankkártyával.
9. Amennyiben a Bérbeadó valamely, a Szerződésből eredő követelését a kaució
összegéből még a bérleti jogviszony megszűnése előtt kielégíti, úgy a Bérlő köteles a
Bérbeadó felhívására 3 (három) napon belül kiegészíteni a kaució összegét az eredeti
összegre. Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az súlyos
szerződésszegésnek minősül.

6

10. A kaució összege után a Bérbeadónak kamatfizetési kötelezettsége nincs, továbbá
jogosult annak használatára.
11. A kaució összege a bérlői károkozás, illetve szerződéses kötelezettség nem teljesítése
esetén vehető igénybe. A Bérlő feljogosítja a Bérbeadót, hogy a kaucióból a Bérlő
előzetes értesítése nélkül levonja azon összegeket, amelyek a bérlői károkozásból,
szerződésszegésből adódnak.
12. A Szerződés lezárásakor a Felek a kaució összegével elszámolnak egymással,
összhangban az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítettekkel. A Bérbeadó felhívja a
Bérlő figyelmét, hogy a kaució összege mindaddig zárolásra kerül, amíg az okozott kár
javításaira közösen elfogadott ajánlat nem érkezik, vagy meg nem történik a biztosító
kifizetése.
13. Amennyiben a Bérlő határidőre nem fizeti meg a kaució teljes összegét a Bérbeadó
részére a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, akkor a Bérbeadó jogosult
megtagadni a Hajó átadását, és jogosult a Szerződéstől történő elállásra is a bérleti
díjjal megegyező összegű bánatpénz megtartása mellett.
VIII. A Hajó átadása a Bérlő részére
1. A Hajó átadása a Bérbeadó részéről az alábbi konjunktív feltételek teljesülésekor
esedékes:
(i) a teljes szerződéses díj jóváírásra került a Bérbeadó bankszámláján vagy részére
készpénzben megfizetésre került, és
(ii) az Ajánlat szerinti kauciót a Bérbeadó készpénzben, elismervény ellenében
átvette a Bérlőtől, vagy a kaució bankkártyával megfizetésre került,
(iii) a Bérlet kezdő időpontja elérkezett, és
(iv) a Bérlő bemutatja a saját nevére szóló, illetve Vállalkozás esetén az Ajánlatban
megjelölt természetes személy nevére szóló, érvényes és eredeti hajóvezetői
engedélyét.

2. A Hajó Bérbeadó általi átadásának és a Bérlő általi átvételének helyszíne, amennyiben
arról a Szerződés eltérően nem rendelkezik: Alsóörs Marina Kikötő, 8226 Alsóörs
Vasút utca 7., 3-as vagy 4-es kikötőhely.
3. A Felek a Hajó birtokbaadásakor külön jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a

birtokba adás napját és pontos időpontját (óra, perc megjelöléssel). A Bérlő az átadás-
átvételi jegyzőkönyvben köteles nyilatkozni arról, hogy a Bérbeadó a Hajót

szerződésszerűen szolgáltatta-e a Bérlő számára, illetve, hogy a Bérlő a Bérbeadó
teljesítését szerződésszerű teljesítésnek fogadja-e el. A Bérlő a Hajóval együtt átvett
felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését az átadással
egyidejűleg köteles elvégezni. A jegyzőkönyv aláírásával a Bérlő nyilatkozik továbbá,

7

hogy a Hajó a birtokba adáskor üzemképes (rendeltetésszerű használatra alkalmas)
állapotban van, amiről a Bérlő személyesen is meggyőződött.
4. A Bérlő a birtokátadás időpontjától kezdve viseli a kárveszélyt. A Bérlő ettől az
időponttól kezdve felel a jogszabály- és előírásszerű használatért is.
5. Amennyiben a Bérlő késedelmesen veszi át a Hajót, ezen körülmény nem befolyásolja
a Bérbeadó bérleti díjra való jogosultságát.
IX. A Hajó használata
1. A Bérlő a Hajót rendeltetés szerűén, az időjárási viszonyoknak megfelelően köteles
használni.
2. A Hajó nem rendeltetésszerű használata rendkívüli szerződésszegésnek minősül a Bérlő
részéről, és a Szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetésének a
jogkövetkezményét vonja maga után.
3. A rendkívüli szerződésszegés esetén a Bérletet meg kell szakítani, a teljes bérleti díjat,
illetve a Bérbeadó minden olyan kárát, amely a Hajóban keletkezik, és a megkötött
biztosítás nem fedezi, a Bérlőnek meg kell fizetnie (pl.: önrész, szándékos károkozás
stb.).
4. A nem rendeltetésszerű használat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben
valósul meg:
(i) a Hajózási Szabályzat előírásainak megszegése;
(ii) a hatályos kikötői rend be nem tartása;
(iii) alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer befolyásoltság alatti hajózás/vezetés;
(iv) versenyzés vagy versenyen való részvétel a Bérbeadó engedélye nélkül;
(v) más vízi jármű vontatása (kivétel a vészhelyzet);
(vi) a Szerződésében meghatározott férőhely (utasok) létszámának túllépése;
(vii) eltérés a mellékletben rögzített utaslistától;
(viii) a kikötői, közös használatra szolgáló helyiségek nem rendeltetésszerű,
gondatlan vagy mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelmével történő
használata;
(ix) a Hajó belső és külső részén az eszközök nem rendeltetésszerű használatával a
Hajó belső berendezésében, bútorzatában történő károkozás (pl. tintafolt,
karcolások, nem megfelelő cipő használata, ágyhuzat, ágynemű szennyezése
stb.);
(x) háztartási céltól eltérő maró, robbanó hatású vegyi anyag felvitele a fedélzetre;
(xi) ha a Hajó a Beaufort 6-os fokozat feletti viharban elhagyja a kikötőt;
(xii) a Hajó használata abban az esetben is, ha annak megjavíthatatlan kára
keletkezik, vagy valamely főbb része, mint a motor, a vitorlázat, az árboc, a

8

fenékvízszivattyú, a horgonyszerkezet, a kötélzet, a navigációs fények, az
életmentési felszerelések stb. nincsenek megfelelően működőképes állapotban,
vagy nincs elégséges üzemanyag-tartaléka/enegia/áram/akku töltöttsége, és
általában az időjárási feltételek, a Hajó, a legénység állapota, ill. mindezek
kombinációja veszélyezteti a Hajó biztonságát;
(xiii) ha Bérlő szükség esetén haladéktalanul nem csökkenti a vitorlafelületet a
biztonságosan kényelmes vitorlázáshoz szükséges mértékre úgy, hogy az ne
okozzon túlzott feszülést vagy erőhatást az árbocon és a vitorlázatban;
(xiv) a Hajó éjszaka a navigációs fények működtetése vagy elégséges fedélzeti
őrszemélyzet nélkül hajózik;
(xv) amennyiben baleset-, káresemény-, meghibásodás és/vagy bármilyen
feloldhatatlan akadályoztatás esetén a Bérlő nem tájékoztatja a Bérbeadót, vagy
képviselőjét a Bérbeadó elérhetőségeinek valamelyikén.

5. A Hajó kijelölt kapitányának kötelessége tájékozódni az időjárási előrejelzésekkel,
viharjelzésekkel kapcsolatosan (http://www.met.hu, illetve kikötőmesteri iroda).
Viharjelzés alatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) által
üzemeltetett és a Balaton partján a víz felől látható villogó fényjelző készülékek
jelzéseit, illetőleg az OMSZ weboldalán található viharelőrejelzéseket kell érteni.
6. A Beaufort 6-os fokozat felett a Hajó használatára a Bérbeadó nem jogosult. A Beaufort
6-os fokozatot meghaladó vihar esetén a nyílt vízről a Bérbeadó a legközelebbi menedék
kikötőbe köteles a Hajót vezetni, vagy megfelelően köteles lehorgonyozni a nyílt vízen,
és a nyílászárókat köteles bezárni.
7. A kikötőből kihajózni tilos, amennyiben az előrejelzések (mobil alkalmazások) az
alábbi értékeket, vagy annál erősebb szelet mutatnak: 6 20-27 csomó 40-50 km/h 25-31
mp/h 10,8-13,8 m/s Erős szél, nagy hullámok néhol átbukó tarajjal.
8. Az esetleges Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázás során kizárólag olyan
hajóvezető használhatja erős szélben a Hajót, aki teljeskörű anyagi és büntetőjogi
felelősséget vállal erős szélben a Hajóban, vagy a Hajóval okozott károkért és a
bekövetkezett személyi sérülésekért.
9. A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázásnál kötelező a mentőmellény viselése a
Hajón tartozódó valamennyi személynek.
10. A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázás során a Bérbeadó nem javasolja, hogy a
Hajót viharjelzés ideje alatt 2 (két) évesnél fiatalabb vezetői engedéllyel használják.
Amennyiben a Bérbeadó a Bérlő hajóvezetői képzettségét úgy ítéli meg, hogy az nem
alkalmas viharban történő hajóvezetésre, akkor a két évnél régebben megszerzett
jogosítvány esetén is megtilthatja a Hajó használatát viharjelzés alatt.

9

11. A Hajót tilos őrzés és felügyelet nélkül hagyni hullámzástól nem védett kikötőben, vagy
horgonyon állva. Ide értendő az egymólós kikötő és a kétmólós kikötő bejárathoz közeli,
erősen hullámzó része.
12. Amennyiben a Bérlet időtartama alatt bármely napján a 2. (második) fokozatú
viharjelzés a nappali órák 50 %-át meghaladja, akkor a Bérlő a Hajóval a kikötőt
nem hagyhatja el. A bérleti díj ezen időszakra is megilleti a Bérbeadót.
13. A jelen fejezetben meghatározott feltételek be nem tartása esetén, ha bármilyen kár éri
a Hajót vagy a Hajó más hajóban vagy kikötői berendezésben vagy egyéb dologban kárt
vagy személyi sérülést okoz, akkor azokért a Bérlő teljes kártérítési és büntetőjogi
felelősséggel tartozik, függetlenül azok okától.
X. A Hajó cseréje
1. Amennyiben a Hajó valamely előre nem látható ok miatt üzemképtelenné válik (pl.
sérülés), és a bérbeadás lehetetlenné válik, úgy a Bérbeadó nem köteles cserehajót
biztosítani. A Bérlő ilyen esetben semmilyen kártérítésre nem jogosult. A Bérbeadó
köteles mihamarabb a Bérlőt értesíteni, a Hajót lehetőség szerint üzemképes állapotba
hozni.
XI. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
1. A Bérbeadó köteles a hajóbérleti szolgáltatást a mindenkori hatályos jogszabályoknak
és a működésre vonatkozó előírásoknak megfelelően végezni.

2. A Bérbeadó biztosítja, hogy a Hajó hajólevéllel, a jogszabályok által előírt biztonsági-
és mentőfelszereléssel ellátva álljon a Bérlő rendelkezésre a Hajó Bérlő részére történő

átadásának az időpontjában. A Bérbeadó a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas,
üzemképes állapotban, a tartozéklistán feltüntetett tárgyakkal együtt, kitakarított
állapotban bocsátja a Bérlő rendelkezésére.
3. Amennyiben a Bérbeadó olyan okból, amelyért felelős, a hajóbérleti szolgáltatást a
Szerződésben megjelölt helyen és időben nem tudja teljesíteni, úgy minden tőle telhetőt
megtesz annak érdekében, hogy 24 (Huszonnégy) órán belül hasonló tulajdonságokkal
rendelkező másik hajót biztosítson a Bérlőnek. Ha a Bérlő nem fogadja el a csereként
felajánlott hajót, úgy Bérlő választhat, hogy kívánja-e másik időpontban igénybe venni
a szolgáltatást, vagy a Bérbeadó térítse vissza részére a már megfizetett bérleti díjat. Az
ebből eredő egyéb bérlői igények megtérítésére a Bérbeadó nem köteles.
4. A Bérbeadó a Hajóval együtt rendelkezésre bocsátja az Alsóörs Marina Port, 3-as vagy
4-es kikötőhelyet.

10

5. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Hajó és a Bérlő részére kijelölt kikötőhely az előző
a Bérlet alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas.
6. A Bérbeadó a Hajót feltöltött állapotban adja át a Bérlő részére. A Bérlő vállalja viszont
a bérleti jogviszony alatti töltés esetleges költségeit, ha azt a kikötőhely, vagy a vételi
pont tulajdonosa felszámítja.
7. A Bérbeadó a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül, rendszeresen jogosult bármilyen
időpontban ellenőrizni a használatot. A Bérbeadó vállalja, hogy az ellenőrzések
időpontját telefonon vagy sms-ben előzetesen jelzi a Bérlő részére. Amennyiben az
ellenőrzés során a Bérbeadó nem megfelelő állapotban találja a Hajót, úgy –
amennyiben az a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza – felszólítja a Bérlőt
a rendeltetésszerű használatra. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, a
Bérbeadó azonnali hatállyal felmondja a Szerződést. Ebben az esetben a Bérlő a bérleti
díj visszatérítésre nem jogosult.
8. A Bérbeadó a Hajóra – a bérbeadásra kiterjedően is – érvényes CASCO biztosítással
rendelkezik, amelynek fenntartását és értékkövetését a bérleti jogviszony alatt
folyamatosan, saját költségére vállalja. A Hajó CASCO biztosítása csak meghatározott
biztosítási eseményekre terjed ki, illetve vannak biztosításból kizárt kockázatok és
károk. Mindazon károk és igények tekintetében, amelyeket nem fedez a Hajóra kötött
biztosítás, azt teljeskörűen a Bérlő köteles megtéríteni. A biztosítási önrésznek (vagy
annak jelentős részének) viselése (megelőlegezése) minden esetben a Bérlőt terheli,
mely a kaució összegébe beszámítható. A biztosítási feltételek a Szerződés mellékletét
képezik. Nem terjed ki a biztosítás az utasok által a Hajóra vitt értéktárgyakra,
személyes felszerelési tárgyakra. CASCO kárrendezés esetén a biztosítási önrész a
kaucióból levonható. A kaució által nem fedezett károkat a Bérlő köteles megtéríteni.
A károk számításának módjában és összegében Bérbeadó nyilatkozata az irányadó.
XII. A Bérlő jogai és kötelezettségei
1. A Bérlő jogosult a Hajót a Bérlet céljának megfelelően használni a Bérlet időtartama
alatt.
2. A Bérlő köteles a bérleti díjat és a Szerződés alapján fizetendő bármely díjat határidőre
megfizetni.
3. A Bérlő a Hajó birtokba vétele előtt köteles bemutatni a Bérbeadónak a kormányos
hajóvezetői engedélyét. A Bérlő a saját nevére szóló, illetve jogi személy bérlő esetén a
Szerződésben megjelölt magánszemély nevére szóló, érvényes és eredeti hajóvezetői
engedély bemutatására köteles, a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya
egyidejű felmutatása mellett. Érvényes hajóvezetői engedély nélkül a Bérlő a Hajót csak
szálláshelyként használhatja, azzal a kikötőhelyet tilos elhagyni.

11

4. A Bérlő köteles a Hajót a jelen ÁSZF rendelkezéseit betartva használni.
5. A Bérlő köteles a Szerződés bármely részben előírt nyilatkozatok határidőben történő,
pontos, a tényeknek és a valóságnak megfelelő megtételére, továbbá előírás esetén azok
eljuttatására a Bérbeadó részére. Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi
következmény és kár a Bérlőt terheli.
6. A Bérlő a Hajót kizárólag a Balaton hajózás számára engedélyezett vízterületén jogosult
használni, figyelembe véve a Hajózási Szabályzatot, más vonatkozó jogszabályokat és
az általánosan elfogadott szakmai standardokat, illetve a Hajó technikai adottságait
(merülés, tőkesúly mérete, elektromos hajtás stb.), az időjárási/várható időjárási
viszonyokat, továbbá az aktuális helyzetet a vitorlázásban résztvevők száma és helyzete
alapján. A Hajót a Balatonról elszállítani és/vagy máshol használni tilos.
7. A Hajóra italos rekeszeket, ládákat, valamint gurulós bőröndöket felvinni tilos.
8. A Hajó fedélzetére lépni kizárólag arra alkalmas lábbeliben lehet (magas sarkú cipő
viselése nem megengedett). Fentiek betartását a Bérbeadó munkatársai ellenőrzik és az
előírások megszegése esetén jogukban áll megtagadni a beszállást.
9. Hajóink kivétel nélkül nem dohányzóak, kisállat nem vihető fel!
10. A Bérlet alatt a Hajó fenntartásával és működtetésével járó költségeket a Bérlő viseli.
11. A Bérlő köteles értesíteni a Bérbeadót azokról az általa észlelt körülményekről, melyek
a Hajó javítását tehetik indokolttá. A Bérlő felel az ezen tájékoztatás elmulasztásából
eredő károkért.
12. A Bérlő köteles tűrni, hogy a Bérbeadó az őt terhelő munkákat elvégezze, és a Hajót
fenyegető károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. A Bérlő a Bérbeadót
terhelő munkálatokat semmilyen körülmények között nem végezheti el.
13. Bérlői károkozás esetén a Bérlő köteles telefonon azonnal, és e-mailben 24 órán belül
tájékoztatni a Bérbeadót, és köteles az ezzel kapcsolatos károkat, költségeket a
Bérbeadónak megtéríteni. Jelen pont megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
14. A Hajót műszaki vagy egyéb hiba esetén csak és kizárólag a Bérbeadó javíthatja meg,
harmadik személy azon szerelést nem végezhet. A Hajó műszaki vagy egyéb hibája
esetén a Bérbeadó mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát 72 (hetvenkét) órán
belül kijavítsa, de cserehajót nem tud biztosítani.
15. A Bérlő részéről tilos a Hajót átalakítani, felszerelésein módosítani, bármit fel vagy
leszerelni, eltávolítani vagy egyéb felszerelést beszerelni, módosítani stb.

12

16. A Hajóval vitorlásversenyen nevezni és azon részt venni kizárólag Bérbeadó kifejezett,
előzetes írásbeli hozzájárulásával, külön megállapodás szerint lehet.
17. A Bérlő a saját döntése alapján jogosult arra, hogy a Bérlet időtartamára biztosítást
kössön a saját költségére, mivel a Bérbeadó, illetve a Hajó a Bérlő általi használat
idejére személyi balesetbiztosítással, illetve egyéb poggyászbiztosítással nem
rendelkezik, ezen biztosítások megléte nem része a bérbeadási szolgáltatásnak.
18. Amennyiben a Bérlő által adott meghatalmazással eljáró megbízottja személyében
változás következik be, akkor azt haladéktalanul köteles írásban jelzi a Bérbeadó
részére. A Bérlő – a szerződésszerű teljesítés és együttműködés elengedhetetlen
feltételeként – haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Bérbeadónak a Szerződésben
megnevezett adatainak a megváltozását, amennyiben az a bérleti jogviszony alatt
következik be. A bejelentés elmulasztásából vagy a késedelmes teljesítéséből eredő
valamennyi következmény és kár a Bérlőt terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a
valóságnak nem megfelelő Bérlő-azonosító adatok megadása, vagy a megváltozott
Bérlő-azonosító adatoknak határidőn kívüli bejelentése súlyos szerződésszegésnek
minősül.
19. A Bérlő a Hajót és az átvett tartozékokat az átvételkori állapotnak megfelelően köteles
visszaadni a Bérbeadó részére, legkésőbb a Bérlet végeként megjelölt időpontban.
XIII. Felelősség
1. A Bérbeadó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni
károkért. A Bérbeadó maximális kárfelelőssége bármilyen -akár a Szerződésben
érintett, akár a Szerződésen kívüli- kár esetén nem haladhatja meg a Bérlő által
fizetett bérleti díj összegét. A Felek a jelen pont szerinti felelősségkorlátozó kikötést a
Ptk. vonatkozó rendelkezéseire tekintettel határozzák meg. A jelen pontban foglalt
felelősség kizárási- és korlátozási rendelkezések nem vonatkoznak azokra a károkozási
esetekre, amely esetekben a károkozás időpontjában a magyar jog szabályai szerint a
kártérítési felelősség érvényesen nem korlátozható vagy nem zárható ki.
2. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes
megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Bérbeadó minden
kártérítési felelősséget kizár.
3. A Bérbeadó felelőssége nem terjed ki a közvetett károkra, elmaradt hasznokra. A
Bérbeadót nem terheli felelősség, ha szerződéses kötelezettségeit azért nem teljesíti,
mert a nem teljesítés olyan esemény következménye, amely ésszerű irányításán kívül
esik, ami magában foglalja különösen, de nem kizárólag a tűzesetet, árvizet, vihart,
egyéb szélsőséges időjárási körülményeket, lázadást, sztrájkot, zavargásokat, háborút
és terrorcselekményt, valamint korábbi bérlő által okozott olyan kárt, melyet a Bérbeadó
legjobb szándéka ellenére sem tudott kijavítani.

13

4. A Bérbeadó felelőssége az általa nyújtott hajóbérleti szolgáltatásra vonatkozik,
bármilyen egyéb, közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó tevékenységért, eseményért
vagy történésért nem tartozik helytállással.
5. A Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Bérlő családtagjai, vendégei, alkalmazottai,
üzletfelei, ügyfelei és a Bérlő érdekkörébe tartozó egyéb személyek vagy harmadik
személyek által okozott, valamint a Hajóban tárolt tárgyakban keletkezett károkért, az
ezzel kapcsolatos felelősségét kifejezetten kizárja.
6. A Bérbeadó nem felel a Bérlő és utasai életében vagy vagyonában bekövetkezett
sérülés, baleset, kár esetén.
7. A Bérlő felel azért, hogy ő maga vagy a Szerződésben általa kormányosként
megjelölt személy megfelelő elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal
rendelkezik a hajóvezetés területén, és a kormányosi feladatok előírásszerű
ellátására és a Hajó biztonságos vezetésére nem csak formálisan, de ténylegesen is
képes.
8. A Bérlő felelőssége annak maradéktalan biztosítása, hogy a Hajó nem használható olyan
személy felügyelete mellett, aki alkohol vagy egyéb bódító, tudatmódosító szer hatása
alatt van.
9. A Bérlő a Hajó átadásától kezdődően teljeskörűen és korlátlanul felelős a Hajóért, az
azzal átadott tartozékokért/felszerelésekért és a Hajó birtoklásához, illetve
használatához kapcsolódó eseményekért. A Hajó Bérlő részére történő átadása és a
visszavétele közötti időszakban bekövetkező valamennyi kárért vagy igényért a Bérlő
tartozik felelősséggel – több bérlő esetén a bérlők felelőssége egyetemleges –, e körben
a Bérbeadó felelőssége kizárt.
10. A Bérbeadó felhívja a figyelmet, hogy a Balatonon kizárólag saját felelősségre lehet
horgonyozni, ezért amennyiben a Hajó a Bérlő hanyagsága vagy nem megfelelő
magatartása miatt elsodródik, úgy az ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kiszállási és
mentési feladatok költségei a Bérlőt terhelik.
11. A Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes vagy hibás
teljesítésért, illetve nem teljesítésért a Bérbeadót semminemű felelősség nem terheli.
XIV. A Szerződés módosítása
1. Amennyiben a Bérlő a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a
Hajót a Bérlet vége előtt visszaadja, a megfizetett bérleti díj arányos részének
pénzbeli visszatérítésére nem jogosult. A Bérbeadó egyúttal jogosult a Hajót a Bérlő
által igénybe nem vett időszak tekintetében más bérlő számára elérhetővé, foglalhatóvá
tenni.

14

2. A Szerződés módosítása kizárólag a Felek írásba foglalt egybehangzó megállapodása
útján lehetséges.
XV. A Hajó Bérbeadó részére történő visszaadása
1. A Bérlet bármely okból történő megszűnésekor a Bérlő köteles a Hajót és tartozékait a
Bérbeadónak átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett az átvételi állapotnak
megfelelő állapotban visszaadni.
2. A Hajó Bérlő általi visszaadásának és a Bérbeadó általi átvételének helyszíne,
amennyiben arról a Szerződés eltérően nem rendelkezik: Alsóörs Marina Kikötő, 8226
Alsóörs Vasút utca 7.
3. Amennyiben Bérlő – bármely okból – nem tudja a Szerződésben meghatározott
kikötőben és/vagy a bérleti időszak végén a Hajót és az átvett tartozékokat Bérbeadó
részére visszaadni, akkor az emiatt felmerült többletköltségek (különösen: túlhasználati
pótdíj, külső kormányos díja, kiállási díj, idegen kikötő vendéghely díja stb.)
megfizetésére köteles.
XVI. A késedelem és a szerződésszegés jogkövetkezményei
1. Amennyiben a Bérlő a Szerződésben pontosan meghatározott kezdő időponthoz
képest napi bérlés esetén 4 (négy) órán, hétvégi, egész hetes vagy hosszabb bérlés
esetén 24 (huszonnégy) órán belül – nem veszi át a Hajót, úgy a Bérbeadó jogosult
elállni a Szerződéstől, amelyet szóban, vagy e-mailen közölhet Bérlővel, azzal, hogy
a szóban közölt elállást e-mailben is meg kell erősíteni. Az elállás a Szerződést
felbontja, az a létrejöttének időpontjára visszamenőleges hatállyal megszűnik. A
Bérbeadó jelen pontban rögzített elállása esetén a Bérbeadó a bérleti díjjal
megegyező mértékű bánatpénzre jogosult, így a Bérbeadónak visszatérítési
kötelezettsége nincs.
2. A Bérlet lemondása esetén a Bérbeadó bánatpénzre jogosult, melynek összege a
bérleti díj 50 %-nak megfelelő összeg, azzal, hogy a Bérlet kezdő időpontját
megelőző 5 (öt) naptári napon belüli lemondás esetén a bánatpénz összege a bérleti
díj 100 %-nak megfelelő összeg, mely a Bérlő által megfizetett bérleti díjba
beszámítható.
3. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlettől legkésőbb a Bérlet kezdő
időpontját megelőző 15. (tizenötödik) napig a Bérlő részére írásban megküldött
nyilatkozattal – elálljon a Bérlő által előzetesen megfizetett bérleti díj egyidejű
visszautalása mellett.

15

4. Ha a Bérlő nem tesz eleget határidőben a Hajó kiürítésére és visszaadására
vonatkozó kötelezettségének, a Bérlő köteles túlhasználati pótdíjat fizetni a
Bérbeadó részére napi bérlés esetén a késleltetett kiürítés és visszaadás óráira, hosszabb
időtartamú bérlés esetén a késleltetett kiürítés és visszaadás napjaira, amelynek mértékét
az Ajánlat tartalmazza. A Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó részére minden, a jelen
pont szerinti tevékenység következtében bekövetkezett költséget.
5. Amennyiben a Bérlő a második részlet bérleti díj fizetésével 5 napot meghaladó
késedelembe esik, úgy Bérbeadó jogosult a Szerződéstől egyoldalú írásbeli
nyilatkozatával elállni, és a bérleti díj 50%-ának megfelelő bánatpénzt
érvényesíteni a Bérlővel szemben, mely a Bérlő által megfizetett Díjelőlegbe
beszámítható.
7. A Bérbeadó jogosult a Szerződéstől a jelen ÁSZF-ben másutt szabályozott eseteken
túl akkor is elállni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Bérlőnek
a Szerződésben rögzített nyilatkozatai, illetve adat és iratszolgáltatásai hiányosak
vagy valótlanok a tényleges helyzethez képest. A Bérbeadó jelen pontban rögzített
elállása/azonnali hatályú felmondása esetén a Bérbeadó bánatpénzre jogosult,
melynek összege a bérleti díj 50 %-nak megfelelő összeg, azzal, hogy a Bérlet kezdő
időpontját megelőző 5 (öt) naptári napon belüli elállás/azonnali hatályú felmondás
esetén a bánatpénz összege a bérleti díj 100 %-nak megfelelő összeg, mely a Bérlő
által megfizetett bérleti díjba beszámítható.
XVII. A bérleti jogviszony megszűnése
1. A Szerződés megszűnik:
(i) a Szerződés azonnali hatályú felmondásával;
(ii) a Hajó megsemmisülése esetén;
(iii) a Szerződésben rögzített határozott időtartam lejártával.
(iv) A Vállalkozás Bérlő jogutód nélküli megszűnésével, a Fogyasztó Bérlő
halálával vagy cselekvőképességének az elvesztésével;
(v) a Szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
2. A Bérbeadó jogosult a Szerződésben meghatározott határozott időtartam lejártát
megelőzően a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal írásban megszüntetni, ha:
(i) a Bérlő elmulasztja a bérleti díj és a Szerződés alapján fizetendő egyéb díj
megfizetésére vonatkozó kötelezettségét;
(ii) a Bérlő a Hajót rendeltetésellenesen használja, vagy a Hajóban kárt okoz,
(iii) a Bérlő a jelen ÁSZF-ben meghatározott súlyos szerződésszegést követ el.
3. A szerződéskötést követően, de a Bérlet megkezdése előtt a Bérlő jogosult a Bérlettől
elállni azzal, hogy köteles a Bérbeadó által felszámított bánatpénz megfizetésére a XVI.
fejezetben foglaltak szerint.

16

4. A szerződéskötést követően, de a Bérlet megkezdése előtt a Bérbeadó jogosult a
Szerződéstől elállni, illetve a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek teljesülése esetén a
teljesítést megtagadni, míg a Bérlet megkezdését követően jogosult a jelen ÁSZF-ben
rögzített feltételek teljesülése esetén a Szerződést felmondani.
5. A Felek a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek egymással
elszámolni.
XVIII.Szavatosság
1. A Bérbeadó a Ptk. általános szabályai szerint tartozik jog- és kellékszavatossággal.
2. Olyan kár esetén, amelyért harmadik személy felelős, a Bérlő közvetlenül a károkozóval
szemben érvényesítheti követelését.
3. Károkozás esetén a Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a felmerült kárt olyan
elháríthatatlan ok idézte elő, amely kívül esik a Bérlő tevékenységén.
4. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Hajó a Bérlet alatt szerződésszerű használatra
alkalmas, és megfelel a Szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés
miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Bérlőt az elállás
helyett a felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet.
5. A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a Hajóra vonatkozóan
olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza. Erre a
kötelezettségre a jogszavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
Bérlő elállás helyett a Szerződést felmondhatja.
XIX. Panaszkezelés
1. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Bérlőnek bármilyen panasza merülne fel a
Bérlettel összefüggésben, úgy jogosult panasszal élni a Bérbeadónál.
2. A fogyasztónak minősülő Bérlő panaszát postai vagy elektronikus úton írásban vagy
szóban a Bérbeadó székhelyén vagy telefonon juttathatja el a Bérbeadó részére.
3. A Bérbeadó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a
Bérlő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Bérbeadó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet
vesz fel, melynek egy másolati példányát a Bérlő részére személyesen átadja, telefonon
vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén legkésőbb 30 (harminc) napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.
4. Az írásbeli panaszt a Bérbeadó a beérkezést követően 30 (harminc) napon belül
kivizsgálja és tájékoztatja a panaszost a vizsgálat eredményéről, a panaszt írásban

17

érdemben megválaszolja annak esetleges elutasítása esetén álláspontját megindokolja
és tájékoztatja a panaszost, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a
rendelkezésére.
5. A panaszos Fogyasztó panaszának elutasítása esetén jogosult saját lakó- illetve
tartózkodási helye, vagy a Bérbeadó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez
fordulni. A Bérbeadót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli.
6. A panaszos lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelye,
telefonos, internetes elérhetősége, valamint levelezési-, és e-mail címe az alábbi linken
az adott, illetékes békéltető testület honlapjára kattintva található meg:
https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai
Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Európai
Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az ott letelepedett kereskedő
közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel
kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívül rendezése érdekében nyújt
alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform az alábbi
linkre kattintva érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=H
U. Az online vitarendezés részletes leírása a
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks, míg az
online vitarendezés elindítása a
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
oldalon kezdeményezhető.
7. Emellett a panaszos fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási
hivatalhoz is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben elsőfokon a járási
hivatal jár el. A járási hivatalok illetékessége a https://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető
el.
XX. Adatkezelés
1. A Bérbeadó szavatosságot vállal arra, hogy a Bérlettel összefüggésben tudomására jutó
személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban
kezeli.
2. A Bérbeadó szavatol továbbá azért, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés
teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége minden megfelel az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet), (a továbbiakban:
GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

18

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek. A Bérbeadó
így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes
adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi,
és ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.
3. A Bérbeadó adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket külön Adatkezelési tájékoztató
rögzíti.
XXI. Kapcsolattartás
1. A Felek egymással a kapcsolatot általánosságban elektronikus levél útján tartják (a
továbbiakban: Elsődleges Kommunikáció).
2. Az elektronikus úton történő kommunikációt a Felek kölcsönösen írásosnak fogadják
el. A Felek a kapcsolattartásra kijelölt postafiókok olvasásáról gondoskodni kötelesek.
Az így elküldött értesítéseket a Felek kölcsönösen kézhez vettnek tekintik.
3. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek a Szerződésben megjelölt e-mail címek.
Amennyiben a Bérlő e-mail címe időközben módosul, úgy köteles erről a Bérbeadót
haladéktalanul tájékoztatni.
XXII. Teljességi záradék
1. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő Szerződéssel együtt a Felek közötti szerződéses
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásba nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.
2. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződés egyes rendelkezései vagy
rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy
hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az ÁSZF és a Szerződés egyéb részei
hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó
szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy
végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának.
XXIII.Vegyes rendelkezések
1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő
Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi
rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének
megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást érintő
minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

19

2. Amennyiben a Bérbeadó valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem
gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Bérbeadó részéről az
adott jogról történő lemondásnak.

3. A Bérlő az Ajánlat elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen ÁSZF-et és a
szerződéses mellékleteket megismerte és azt magára nézve kötelezőként kifejezetten
elfogadja. A Bérlő a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy az ÁSZF-ről
kifejezett tájékoztatásban részesült, és azt kifejezetten elfogadja.

4. Amennyiben az ÁSZF és az Ajánlat/Szerződés valamely feltétele egymástól eltér,
úgy az Ajánlatban/Szerződésben szereplő feltétel válik a Szerződés részévé.

XXIV. Hatályba lépés
A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja 2023. május 15. napja. Az ÁSZF
rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött Szerződésekre kell alkalmazni.
Alsóörs, 2023. május 5.

bottom of page